کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره تیر نخستین سیاره در منظومه خورشیدی است. این سیاره ماه ندارد و بسیار داغ است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

نیروی گرانش بر روی پوسته این سیاره اندک است و اتمسفری چندانی پیرامون آن نیست.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اندکی گاز هلیوم از سوی بادهای خورشیدی پیرامون این سیاره انباشته شده است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره تیر بسیار گرم است و دما پوسته آن در هنگام روز به حدود ۴۲۷ درجه سانتیگراد و در شب به ۱۷۳- سانتیگراد کاهش می‌یابد!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

اگر به تیر نگاه کنید بیماری آبله برای شما یادآوری می‌شود؛ درست مانند ماه زمین.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

تیر.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

تیر (عُطارد، Mercury) کوچکترین سیاره منظومه خورشیدی است و تندروترین آنهاست. این سیاره شتابی برابر با ۴۸ کیلومتر بر ثانیه دارد و تنها در ۸۸ روز یک بار به گرد خورشید می‌چرخد!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره تیر در ۵۷ میلیون و ۹۲۴ کیومتری خورشید شناور است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره تیر هر ۸۸ روز یک دور به گِرد خورشید و هر ۱۱۶ روز یک دور به گِرد خودش می‌چرخد. پس هر روز در سیاره تیر ۱۱۶ یا ۲۷۸۴ ساعت زمینی است. دلیل این موضوع قفل شدن مداری این سیاره در نزدیکی خورشید است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

فرورفتگی‌های کوچک و بزرگ بسیاری که بر روی تیر دیده می‌شود نشاندهنده برخورد شهاب سنگ‌های فراوان دارد. البته بزرگی برخی از دهانه‌ها به ده‌ها کیلومتر می‌رسد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

برخی دیگر نیز مواد گداخته است که امروزه با سنگ‌های گداخته پر شده‌اند و مانند کوه‌های آتشفشانی هستند.

145,000