کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

یکی از چیزهایی که زندگی و مرگ ما به آن وابستگی دارد ستاره‌ای است که ما به آن «خورشید» می‌گوییم. یک گوی بزرگ شناور در کیهان ساخته شده از آتش و گدازه‌های بسیار بسیار داغ!

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره‌ای که بر روی آن زندگی می‌کنیم، تنها یکی از چند سیاره‌ای است که پیرامون این ستاره گرد هم آمده‌اند. این خانواده به نام «منظومه خورشیدی» (Solar system) شناخته می‌شود. 

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

افزون بر سیاره‌ها، ماه‌ها، سیارک‌ها، دنباله‌دارها و دیگر اجرام سرگردان به گرد خورشید در گردش هستند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

خورشید در جایگاه ستاره مادر، میلیارد‌ها سال است که روشنایی و گرمای زندگی‌بخش برای اجرام پیرامون خودش فراهم می‌کند. ولی تاکنون این گرما تنها در یکی از آن سیاره‌ها توانسته سبب پیدایش و ماندگاری زندگی شود: زمین ما، سومین سیاره نزدیک به خورشید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

البته خورشید تنها ستاره‌ای نیست که پیرامون خود سیاره‌هایی را گرد آورده است. ستاره‌شناسان همیشه در پی منظومه‌های دیگری هستند تا شاید نه تنها سیاره‌ای دیگری همانند زمین پیدا کنند که با جانداران فرازمینی نیز روبرو شوند.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره‌های منظومه خورشیدی.


سیاره چیست؟

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سیاره (Planet) به جرمی شناور در آسمان گفته می‌شود که در مداری بیضی‌شکل پیرامون یک ستاره بچرخد. سیاره‌ها از خود روشنایی ندارند و از ستاره‌ای که به گرد آن گردش می‌کنند، روشنایی و گرما دریافت می‌کنند، مانند زمین و ستاره مادر آن، خورشید.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

سه ویژگی سیاره‌ها:

 1. © ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

  جرم آن به اندازه‌ای هست که در پی گرانش خود مانند یک گوی، گرد شده باشد.

 2. © ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

  جرم آن به اندازه‌ای نیست که سبب فرآیند «همجوشی هسته‌ای» شود.

 3. © ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

  توانایی پاکسازی اجرامی که پیرامون یا در نزدیکی مدار آن هستند را داشته باشد.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

منظومه خورشیدی دربردارنده ۸ سیاره اصلی است.

© ۱۴۰۰ آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی<br>همه نوشته‌ها زیر پوشش قانون حق کپی هستند.<br>تصویرها، آهنگ‌ها، و ویدیوها مگر در مواردی که نوشته شده باشد رایگان و آزاد (CC0) می‌باشند.

به ترتیب نزدیکی به خورشید:

 • تیر (Mercury، عطارد)
 • ناهید (Venus، زهره)
 • زمین (Earth)
 • بهرام (Mars، مریخ)
 • هرمز (Jupiter، مشتری)
 • کیوان (Saturn، زحل)
 • اورانوس (Uranus)
 • نپتون (Neptune)
145,000